Helsinki on kansainvälinen edelläkävijä osallistumis- ja vuorovaikutustyössä. Asukkaiden kuunteleminen, päätöksenteon avoimuus sekä kaupungin toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin ovat Helsingin vakiintuneita toimintatapoja, jotka edistävät kaupungin kestävää kehitystä.

Helsinki panostaa kaupunkilaisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon, yhdessä tekemiseen ja arjen toimimiseen

Helsinki tukee ja mahdollistaa asukkaiden omaehtoista toimintaa ja luo kaikille yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti kaupungin toimintaa ja palveluita kehitetään hyödyntäen kaupunkilaisten ja palveluiden käyttäjien osaamista ja asiantuntijuutta.  

Keskeisessä roolissa ovat eri asuinalueiden kohtaamis- ja tapahtumapaikat, kuten asukastalot, palvelukeskukset, kirjastot, koulut ja leikkipuistot. Kaupungin tiloja on viime vuosina myös avattu entistä enemmän asukkaiden käyttöön. Koulujen liikuntatiloja voidaan hyödyntää iltaisin harrastustoiminnassa ja leikkipuistojen tiloja vuokrataan viikonloppuisin yhdistysten ja alueen asukkaiden käyttöön.

Stadiluotsit kaupunginosien lähettiläinä

Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä myös kaupunkiosayhdistysten kanssa. Lisäksi joka kaupunginosalla on oma lähettiläänsä, niin kutsuttu stadiluotsi, jotka edistävät kaupunkilaisten osallisuutta. Stadiluotsi vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita, toimii alueen äänitorvena ja auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa.

Osallistua voi myös sähköisesti. Helsingillä on hyvin toimiva palautejärjestelmä, jonka kautta voi kysyä tai kertoa huolensa kaikista kaupungin toimialaan liittyvistä asioista. Kerro kantasi -palvelun kautta järjestetään kyselyitä esimerkiksi aluerakentamishankkeiden yhteydessä.

Asukkaat päättävät, mihin kaupungin rahoja käytetään

Yksi konkreettinen osallistumisen tapa on osallistuva budjetointi. Syksystä 2020 lähtien kaupunki varaa 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Osallistuvan budjetoinnin äänestys järjestetään joka toinen vuosi. Helsinkiläiset äänestävät annetuista ideoista, ja eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan.

Helsinkiläiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kaupungin toimintaa koskevia aloitteita. Helpointa on tehdä aloite Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Kaupunginvaltuustolle annetaan vähintään vuosittain tieto kuntalaisten tekemistä, valtuuston toimialaan kuuluvista aloitteista, ja kerrotaan mitä niiden seurauksena on tehty.

Yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä

Helsingin uudet yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Kolme yritysluotsia aloitti tehtävässään syyskuussa 2018.

Yritysluotsit jalkautuvat eri puolille Helsinkiä, kartoittavat yritysten tarpeita ja etsivät niihin ratkaisuja. Yritysluotsit tekevät tiivistä yhteistyötä stadiluotsien kanssa yritysten osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Muotoilulla asiakkaiden näkökulma palveluiden ja kaupungin suunnitteluun

Helsingin kaupunki on jo vuosia hyödyntänyt muotoilua palveluiden ja rakennetun ympäristön kehittämisessä. Muotoilu merkitsee kaupungille ennen kaikkea ihmislähtöisyyttä ja asiakkaan näkökulman hyödyntämistä.

Viime vuosina muotoilu on otettu mukaan myös strategiatyöhön ja organisaation kehittämiseen. Vuonna 2016 aloitettu Helsinki Lab -hanke tuo muotoiluosaamisen, digitaalisuuden ja vuorovaikutuksen.entistäkin tiiviimmin kaupungin kehittämiseen.  

Lue lisää

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Sähköiset osallisuuden kanavat

Osallisuuspeli

Katso video englanniksi

Ajankohtaista

Parinkymmenen vuoden päästä Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa on metsä

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto on pitkäikäisempi kuin sitä ympäröivät rakennukset, puist...

Henkilöstöraportti 2020: Koronakriisi haastoi kaupungin henkilöstöä ja tekemistä koko vuoden ajan

Koronakriisin seurauksena osalla kaupungin henkilöstöstä työmäärä kasvoi, osa siirtyi e...

Helsingin uusimmissa selvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys ...

Kiertotalouden palvelut löytyvät nyt pääkaupunkiseudun palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löytyy nyt uusi palvelukokonaisuus nimeltä Kiertotalo...