Helsingfors växer snabbt. Under de tio senaste åren har Helsingfors invånarantal i genomsnitt vuxit med över tio procent per år. Detta syns i behovet av nya bostäder och bostadsområden. Trots att tillväxten är önskad, utgör segregationen av de olika befolkningsgrupperna och områdena en utmaning. 

Helsingfors satsar i sin bostadspolitik på jämlikheten mellan bostadsområdena, deras särprägel och invånarnas välbefinnande.

Helsingfors är ett bra hem, och som landets huvudstad är det alla finländarnas gemensamma vardagsrum

Vardagen i Helsingfors fungerar: daghemmen, skolorna och de andra tjänsterna finns nära hemmet, kollektivtrafiken fungerar och invånarna kan säga sitt om det egna bostadsområdets ärenden.

Den växande staden behöver dock nya bostäder. Helsingfors stad spelar en betydlig roll som bostadspolitisk aktör. Staden äger 70 procent av markytan i sitt område.

Helsingfors mål är att årligen bygga 7 000 nya bostäder. 40 procent av bostadsbyggandet genomförs som kompletteringsbyggande. Samtidigt strävar man efter att hålla tillbaka kostnaderna och satsar på produktion av hyresbostäder med rimliga priser.

En hållbar stad byggs tätt till områden med kollektivtrafik

Planeringen av markanvändningen har ett direkt samband till utsläppen från trafiken: utsläppen är desto större, ju mer diffus samhällsstrukturen är. Därför strävar man efter att med planläggningen förtäta och rikta befolkningstillväxten till områden med kollektivtrafik.

Inom Helsingforsregionen finns det en lång tradition av regional planering av markanvändning, boende och trafik på frivilligbasis. Det uppskattas att ungefär 2 miljoner människor kommer att bo i området 2050. Med hjälp av den gemensamma planeringen strävar man efter att säkerställa en fungerande vardag och kollektivtrafik, boende som svarar på behoven till ett rimligt pris samt kolneutralitet. För att genomföra planen ingår kommunerna inom regionen ett MBT-avtal med staten, där man avtalar om genomförandet och kostnadsfördelningen.

För att öka innovationer inom boendet och uppmana till olika slags försök har staden programmet Utvecklande höghus, med hjälp av vilket man vill göra bostadsproduktionen mångsidigare och söka en bostadsproduktion som bättre svarar på invånarnas önskemål.

Jämställda stadsdelar

Invånarnas välbefinnande och livliga bostadsområden berättar om en lyckad stadsutveckling. Helsingfors syftar på att även i fortsättningen vara ett toppexempel på hur man kan förebygga oönskad regional segregation och möjliggöra jämställdheten mellan stadsdelarna.

Bostadspolitiken spelar en central roll i förebyggandet av segregationen. Den långsiktiga planeringen av boendet i Helsingfors styrs av programmet Hemstaden Helsingfors, som utarbetas vart fjärde år. Genom regional balansering av olika förvaltningsformer, som bestäms i programmet, strävar man efter att den socioekonomiska segregationen i delområdena skulle minska och inte skulle bildas.

Genom "Helsingforsmixen" strävar man efter att 25 procent av bostäderna ska vara Ara-hyresbostäder, alltså bostäder med rimliga priser som ägs av bostadsaktiebolag som fungerar enligt självkostnadsprincipen, 30 procent mellanformer såsom HITAS- och bostadsrättsbostäder och 45 procent fritt finansierade ägar- och hyresbostäder med marknadsmässiga priser. (HITAS är ett pris- och kvalitetkontrollssystem för bostäder som används i Helsingfors, avsett att säkerställa att bostadspriserna baserar sig på reella produktionskostnader.)

Helsingfors ingriper i segregationsutvecklingen även med stadsreformprojekt, där man särskilt beaktar, utvecklar och bygger åldrande förortsområden där befolkningsmängden enligt områdenas typiska livscykel minskar och andelen äldre ökar.

Invånarnas välbefinnande ökar områdenas livskraft

Områdenas livskraft ökas genom stadens investeringar och genom att öka utbudet av bostäder. Förutom byggandet utvecklas områdena genom åtgärder som överskrider förvaltningsgränserna såsom genom att söka systemiska lösningar för att förebygga marginalisering.

Bostadsområdenas jämlikhet och invånarnas välbefinnande stöds även genom att invånarnas möjligheter till inflytande på ärenden som gäller deras livsmiljö utökas. För varje stadsdel har utsetts ett eget sändebud, en så kallad stadslots, vars uppgift är att ge fart åt stadsbornas initiativ samt hjälpa nätverken på området att hitta varandra.

Dessutom har invånarna möjlighet att årligen bestämma över en del av Helsingfors budget. I inkluderande budgetering öppnar staden över fyra miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Invånarna röstar om idéerna och idéerna med de flesta rösterna förverkligas.

I Helsingfors pågår ett av Europas största områdesbyggprojekt

År 2008 flyttade lasthamnsverksamheten i Helsingfors från centrumområdet till den östra innerstaden, Nordsjö, vilket befriade utrymme för stora områdesbyggprojekt. De mest centrala områdesbyggsobjekten är de före detta hamnområdena Busholmen, Fiskehamnen och Kronbergsstranden. Bland de stora områdesbyggsområdena finns även Böle, Kungseken och Hongasmossa. I alla dessa uppskattas det byggas bostäder för sammanlagt cirka 100 000 invånare.

En tät och funktionellt omväxlande stadsstruktur skapar grunden för urbant liv. I Helsingfors alla stadsdelar finns förutsättningar för god vardag, fungerande trafik samt mångsidiga närliggande tjänster och näringar.

Fiskehamnen

Fiskehamnen byggs i Helsingfors östra innerstad. Det tidigare hamn- och industriområdet har byggts om till en stadsdel för 3 000 människor. När den blir färdigt före 2040, kommer invånarantalet att vara 25 000 och antalet arbetsplatser 10 000.

Fiskehamnen är en avkopplad plats intill Helsingfors centrum. Stränderna och kanalerna omges i framtiden av en lång strandpromenad. Fiskehamnen är även ett pilotområde för många smarta stadslösningar i Helsingfors.
Läs mer om Fiskehamnen
Fiksu Kalasatama

Busholmen

Busholmen byggs så att området blir en del av stadskärnan i Helsingfors sydvästra del, intill det öppna havet. Busholmen blir hemmet för 21 000 invånare och arbetsplatsen för 6 000 människor. Stadsdelen breder ut sig över ett hundra hektar stort område och en femtedel kommer att bestå av parker. Den livliga passagerarhamnen gör Busholmen livskraftigt och de goda färjeförbindelserna för en snabbt till Tallinn och Sankt Petersburg.
Läs mer om Busholmen

Kronbergsstranden

I Kronbergsstranden bor man mitt i naturen men nära servicen. De utmärkta möjligheterna till utomhus- och rekreationsaktiviteter samt ljuskonsten ger området dess egen atmosfär. Fram till år 2030 kommer Kronbergsstranden att bebyggas med hem för 13 000 invånare och 800 arbetsplatser kommer att uppstå där. Många av bostäderna och strandboulevarderna i Kronbergsstranden har havsutsikt som sträcker sig in till innerstaden och Sveaborg.
Läs mer om Kronbergsstranden

Böle

Böle område norr om Helsingfors centrum är en knutpunkt för trafiken. Det har utmärkta förbindelser till Helsingfors stadskärna och till alla håll i Finland med alla färdsätt. Tack vare de nya trafikprojekten och avsevärt tilläggsbyggande utvecklas Böle till ett ännu mer betydelsefullt och vitalt centrum. I framtiden förväntas det att över 47 miljoner resenärer kommer att resa genom Böle. Även antalet bostäder och serviceutbudet ökar kraftigt.

Fram till år 2040 kommer antalet arbetsplatser i Böle fördubblas till cirka 50 000. Även områdets invånarantal nästan tredubblas till 30 000 invånare.
Läs mer om Böle
 

Läs mer

Nytt i Helsingfors

Avtal rörande markanvändning, boende och trafik

Hemstaden Helsingfors-program (pdf)

Aktuellt

Kampens familjecenter planeras tillsammans med klienterna – gemenskap och trevliga lokaler uppskattas

Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vil...

Var inte ensam – det finns hjälp att få

Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom...

Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och Mieli rf bekämpar ensamhet under julen

I år firas julen ensam eller i avskildhet av fler än tidigare. Helsingfors stad, Helsin...

Röstningsdugliga förslag av OmaStadi-idéerna – samutvecklingen börjar i januari

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgeteri...