Hållbara Helsingfors är en webbplats som upprätthålls av Helsingfors stadskansli och som innehåller information om lösningar för hållbar stadsutveckling i Helsingfors. 

Webbplatsen upprätthålls på adressen hallbarahelsingfors.hel.fi. 

Webbplatsens innehåll finns på finska, svenska och engelska. Webbplatsen anpassar sig till olika apparater.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande  PDF

Säkerhet och integritetsskydd

hallbarahelsingfors.hel.fi-webbtjänsten upprätthålls av Helsingfors stad. Staden har förbundit sig till att skydda användarnas integritet på sina webbplatser enligt Dataskyddslagen (2018), EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) samt annan tillämplig lagstiftning.

För vilket ändamål samlas uppgifterna?

Webbplatsen samlar automatiskt in de nedan beskrivna uppgifterna om besökare. Dessa uppgifter används till att förbättra användargränssnittet och användarupplevelsen samt att statistiskt uppfölja antalet besökare. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående.

Hurdana uppgifter samlas in om användarna av tjänsten?

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att upprätthålla användarsessionen. Personuppgifter som kan identifiera användaren samlas eller lagras inte i de tekniska kakorna.

Användaren kan hindra användningen av kakor genom att ändra på sin webbläsares inställningar. Webbplatsens funktionalitet kan dock påverkas av att den används utan kakor.

Besökarstatistiken över tjänsten samlas in och uppgifterna som produceras där anonymiseras så att uppgifterna som samlats in för statistiska ändamål inte kan förknippas med en enskild person. I sådana uppgifter ingår

  •  IP-adressen varifrån besökaren kom till stadens webbplats
  •  tidpunkten
  •  sidor som används i tjänsten
  •  typ av webbläsare
  •  regionala positionsdata, som inte kan identifiera användaren.

Förmedlar tjänsten uppgifter till andra tjänster?

Webbplatsen kan innehålla material av tjänsteleverantörer utanför staden, såsom inbäddningar från karttjänster eller de sociala mediernas kanaler. För dessa kanalers och tjänsters integritetsskydd ansvarar deras ägare.

Länkadresser till enstaka sidor kan delas genom knappar till Facebook och Twitter på sidorna. Andra uppgifter med anknytning till personen överförs inte till de sociala medierna tillsammans med adressen.

Hur länge bevaras uppgifterna?

De insamlade uppgifterna bevaras endast så länge som de behövs för att förverkliga de ändamål som bestäms här. Information som bevaras innehåller inte personuppgifter som kan identifiera personen.

Respons om webbplatsen

Du kan skicka respons om webbplatsen, på responsblanketten hel.fi/respons

Utveckling och redaktionellt ansvar

Helsingfors stadskanslis kommunikation ansvarar för upprätthållningen av webbplatsen och har det redaktionella ansvaret för webbplatsen.

Vi strävar efter att hålla informationen på webbplatsen aktuell men kan dock inte garantera att informationen i alla situationer är rätt, oföränderlig och uppdaterad. Helsingfors stad svarar inte för skador eller olägenheter som orsakas av användningen av webbplatsen.

Webbplatsen har även länkar till webbplatser för instanser utanför staden, såsom staten och allmännyttiga samfund. Helsingfors stad är inte ansvarig för innehållet på webbplatserna som utomstående instanser upprätthåller.

 

Aktuellt

Klimatbokcirklarna startar, kom med!

Klimatbokcirklarna utmanar finländarna att läsa, diskutera och konfrontera med klimat- ...

Helsingfors stad söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Den 22 december 2020 beviljades Helsingfors stad en (1,0) miljon euro av Undervisnings-...

Video: Sådan är en skola för alla

I en skola för alla får alla elever det stöd de behöver. Det centrala i en skola för al...

Språkklimatet i Helsingfors har blivit bättre – men det finns även rum för utveckling

Enligt en färsk rapport som kartlägger språkklimatet i Helsingfors har relationerna mel...